ELECTRO VIDAL S.L.

OLVEIRA IGLESIA-36
15969 - RIBEIRA

tel: 981865050
mvl: 639702865
fax: 981865902

email: electrovidalsl@electrovidalsl.e.telefonica.net //e