últimas publicacións

Novo Libro De Visitas BilingÜe

Resolución do 18 de maio de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o modelo do libro de visitas da Inspección de Traballo e Seguridade Social en versión bilingüe

300.000 Euros De Multa

Competencia multa ás grandes superficies por prácticas anticompetitivas..

Convenio Colectivo De Rematantes E Aserradeiros De Madeira Da CoruÑa

Visto o expediente do convenio colectivo do sector de
REMATANTES E SERRADOIROS DE MADEIRA (código convenio 1501235),

Retiro Traballadores

O 3% dos traballadores en idade de xubilarse terá que retrasar o seu retiro.

RevisiÓn Salarial HostelarÍa

Revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostelaría. BOP de A Coruña do 13-06-2005.

RevisiÓn Salarial TintorerÍas

Resolución do 15 de marzo de 2005 -DOGA do 11 de abril de 2005.

Horarios De Apertura E Peche HostelarÍa

Orde do 14 de febrero de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

CatÁlogo De EspectÁculos PÚblicos

O luns 20 de decembro de 2004 publicouse no D.O.G.

Páxinas